DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 110367
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT SETANTA MIL EUROS (70.000€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació
ANEXES
Anunci aclariment

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 25/05/2011
DOGC: 07/06/2011
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 29 de juny de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 07 de juliol de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 13 de juliol de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 26 de juliol de 2011

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 22/08/2011
ADJUDICATARI DELL COMPUTER, S.A
IMPORT ADJUDICACIÓ SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (69.976,72€)

FINANÇAMENT