DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 110610
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA SENSORA DE RESSONÀNCIA DE PLASMÓ SUPERFICIAL
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ NEGOCIAT
IMPORT SETANTA-TRES MIL EUROS (73.000€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 30/08/2011
DOGC: 07/09/2011
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 24 de setembre de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 26 de setembre de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 13 d'octubre de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 13 d'octubre de 2011

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 07/11/2011
ADJUDICATARI TECNOLOGÍAS ASOCIADAS TECNASA, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS (69.970€)

FINANÇAMENT