DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 10985
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI S3 COM A LABORATORI D'EXPERIMENTACIÓ AMB MESOCOSMOS
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT CENT SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS D'EURO (169.488,17€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació
ANEXES
Projecte d'acondicionament de l'espai S3 com a laboratori d'experimentació amb mesocosmos

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 13/01/2011
DOGC: 27/01/2011
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 14 de febrer de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 22 de febrer de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 02 de març de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 16 de març de 2011

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 04/04/2011
ADJUDICATARI Lots 1,2,3,5,7,9 i 10 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U; Lot 4 JORDI MIR ESTRAGUÉS; Lot 6 METACRILATS FUTURA, S.L.U; Lot 8 INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ CENT SEIXANTA-QUATRE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (164.488,17€)

FINANÇAMENT