DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 110330
OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES, INSTAL·LACIONS I SUBMINISTRAMENTS PER A L'ADEQUACIÓ DEL LABORATORI 26 DE L'EDIFICI H2O
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT CENT TRENTA MIL EUROS (130.000€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació
ANEXES
Anunci rectificatiu_1
Anunci rectificatiu _2
Projecte d'adequació del laboratori 26 de l'edifici H2O

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 19/05/2011
DOGC: 31/05/2011
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 07 de juliol de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 15 de juliol de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 22 de juliol de 2011
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 04 d'agost de 2011

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 30/08/2011
IMPORT ADJUDICACIÓ CENT VINT-I-TRES MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (123.183,33€)

FINANÇAMENT