DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 10518
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLANTA PILOT MBR
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT TRENTA-MIL EUROS (30.000€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 25/08/2010
DOGC: 07/09/2010
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 27 de setembre de 2010
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 13 d'octubre de 2010
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 19 d'octubre de 2010
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 19 d'octubre de 2010

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 11/11/2010
ADJUDICATARI TRATAMIENTOS EFLUENTES LÍQUIDOS WEHRLE, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300€)

FINANÇAMENT