DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT
OBJECTE DEL CONTRACTE
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
IMPORT

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 06/12/2019
DOGC: 06/12/2019
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A)
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B)
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C)

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE
DATA ADJUDICACIÓ 06/12/2019
IMPORT ADJUDICACIÓ