DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 120623
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT ASSOCIAT A L'ANÀLISI ELEMENTAL A L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA, ICRA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS (64.000€)

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 08/10/2012
DOGC: 08/10/2012
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 05 de novembre de 2012
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 13 de novembre de 2012
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 19 de novembre de 2012
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 28 de novembre de 2012

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 20/12/2012
IMPORT ADJUDICACIÓ SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (63.750€)

FINANÇAMENT