03/05/2017

ICRA participa amb una ponència, en la Jornada d`Anàlisi de l`eficiència i eficàcia de sistemes de descontaminació i tractament de nitrats en aigües subterrànies contaminades

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Barcelona

La presència de compostos nitrogenats (especialment nitrats) és, avui dia, un dels principals problemes que afecta la qualitat de les aigües subterrànies. L’excés de nitrats al medi provoca el mal estat en un 41% de les masses d’aigua subterrànies a Catalunya, i dificulta en gran mesura l’abastament de petits i mitjans nuclis urbans situats en zones rurals. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua, juntament amb el clúster de l’aigua, el Catalan Water Partnership, que aglutina diverses empreses, centres de recerca i consultories del ram de l’aigua, la supervisió de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA), i amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’han analitzat diversos tractaments de desnitificació que han estat instal·lats en els darrers anys a Catalunya, per tal de pal·liar els efectes de l’excés de nitrats en l’ús d’aigua.

La utilització de diferents tecnologies s’ha implantat per fer front al problema d’abastament d’aigua en nuclis urbans sense alternatives viables, i han permès l’anàlisi de l’eficiència d’aquests sistemes. A Catalunya s’han identificat fins a 23 nuclis urbans on s’han instal·lat sistemes de desnitrificació de l’aigua, els quals han de permetre, un cop avaluat el seu rendiment, l’anàlisi de la viabilitat de les tecnologies aplicades i l’anàlisi cost-eficàcia d’aquestes mesures.

Adjtuntem aquí, el programa de la Jornada