29/09/2017

L'ACA acull una jornada informativa sobre el projecte SCARCE-NET

Aquesta iniciativa, emmarcada en el programa Consolider del Ministeri d'Economia, Innovació i Competitivitat, està liderada pel CSIC, i compta amb la participació activa de l’ICRA i les universitats de Barcelona, UPC, València, Lleida, Rovira i Virgili i País Basc.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha acollit avui una sessió informativa sobre el projecte SCARCE-NET, una iniciativa emmarcada en el programa Consolider del Ministeri d’Economia, Innovació i

Competitivitat i destinada a analitzar i predir efectes sobre l’estat ecològic dels sistemes fluvials, en especial de la quantitat i la qualitat de l’aigua dels rius en un context marcat per l’escassetat d’aigua i el canvi climàtic, amb una especial incidència en la detecció i impacte de contaminants emergents, els efectes en les aigües subterrànies, o la seva dinàmica junt amb el transport de sediments. El projecte també analitza els costos i serveis ambientals en un escenari d’escassetat de recursos hídrics.

Aquesta iniciativa (SCARCE), duta a terme entre 2009 i 2014, i que ara afronta un període de dos anys (2015-2017) de difusió i informació de resultats (SCARCE-NET), està liderada pel CSIC, amb la col·laboració i partenariat de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i les universitats de Barcelona, UPC, València, Lleida, Rovira i Virgili i País Basc. En el procés de difusió i integració dels resultats en la gestió de l’aigua hi participa l’ACA, així com les autoritats de conca de l’Ebre, el Guadalquivir i el Xúquer.

Avauluar el règim hidrològic dels nostres rius i els efectes del canvi global

L’estudi s’ha centrat a analitzar la qualitat i la quantitat de l’aigua que transporten els rius ibèrics, centrant-se en el Llobregat, i les conques del Guadalquivir, l’Ebre i el Xúquer. S’ha arribat a la conclusió que el monitoreig de dades ha de tenir en compte la variabilitat de cabals, i cal, per tant, establir nous protocols per dur a terme els mostrejos. SCARCE preveu que l’impacte del canvi climàtic reduirà els cabals dels rius en els propers anys i caldrà tenir en compte aquesta variabilitat.

També s’ha incidit en la regulació dels cursos fluvials pel que fa al transport de sediments i la necessitat de crear un índex per avaluar l’estat hidromorfològic dels rius i el transport dels sediments.

Control dels contaminants emergents

Els contaminants emergents són substàncies que no estan incloses en els programes de vigilància i control establerts fins ara. S’ha detectat en les aigües mostrejades la presència d’un 20% de productes d’higiene personal, medicaments i plaguicides. L’estudi proposa crear nous protocols de monitoreig per a l’anàlisi de contaminants emergents, especialment en cursos fluvials amb elevada densitat de l’activitat humana i escàs cabal circulant.

Visió multidisciplinària i integrada

Aquesta iniciativa aposta per una visió multidisciplinària i integrada per abordar les noves problemàtiques i millorar la comunicació entre el món científic i els gestors de l’aigua.