OFERTA Criteri de priorització per candidatures de la convocatòria FI 2019

DATA DE PUBLICACIÓ

11/10/2018

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

25/10/2018

EMAIL ENVIAMENT CV

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) fa públics els criteris de priorització propis per a l’avaluació de les sol·licituds rebudes a ICRA per a la contractació de personal investigador presentades a la convocatòria FI2019.

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ UTILITZATS EN L’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2019

ENTITAT : Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (3 PUNTS) (emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)

  1. La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata. (30%). Fins a 3 punts.

 

Aquesta nota es calcularà de la manera següent:

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o llicenciatura o enginyeria o diplomatura tindrà un pes del 80% en el total de la nota d’aquest apartat.

La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%.

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (4 PUNTS)

Es prendrà com a base els resultats de l’avaluació dels Grups SGR 2017-19.

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)

  • El CV de la persona candidata:
    • activitat investigadora: 0,5p
    • beques, ajuts i premis: 0,5p
    • publicacions en revistes indexades i llibres: 1,5p
    • participació en congressos científics: 0,5p

 

Criteris a valorar del CV de la persona candidata.

Màxim 30punts

Criteri

Descripció

Activitat investigadora

Altres projectes 2p

Mencions 0,25p 

Màx 5p

Beques, ajuts i premis,

Nacional 1p; Internac. 1,5p

Mobilitat: nacional 1p; internacional 2p

Premis: 1p 

Màx 5p

Publicacions en revistes indexades i llibres

Articles SCI: Primer Autor 4p; no 1er autor 2p

Articles no SCI: 1p

Capítols de llibre: 1,5p 

Llibres (autor): 3p

Màx. 15p

Participació en congressos científics

Pòster: Nacionals 1p, Internac. 2p

Oral:  Nacionals 2p, Internac. 4p

Els punts si 1er autor, si no 1er autor: 1/2

Màx 5p

 

 

Sol·licituds FI: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-formacio-i-contractacio-de-personal-investigador-novell-FI-2019