PROJECTE Transformation of emerging contaminants in the aquatic environment. Fate of transformation products under multiple stress conditions (TRANSFORMER)

ENTITAT FINANÇADORA

European Commission - MARIE CURIE ACTIONS - Individual Fellowships (IF)

DURADA

2014-2016

COORDINADOR

Mira Petrovic, ICRA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Mira Petrovic, ICRA

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

106.326€

Background

Entre els contaminants d’origen antropogènic que entren al medi ambient aquàtic, els fàrmacs pertanyen al grup amb una entrada més continuada, lo qual planteja preocupacions científiques respecte les conseqüències sobre la salut humana a llarg termini. Una vegada que arriben al medi ambient es transformen addicionalment mitjançant processos de transformació abiòtics i/o biòtics. Mentre que la transformació s’associa freqüentment amb la desintoxicació dels contaminants, els productes que es formen poden ser tan tòxics o, fins i tot, més tòxics que els seus components parentals y no degradables. Per tant, la comprensió de les vies de transformació i identificació dels productes de transformació (TP) és un requisit previ per una avaluació exhaustiva del seu risc ambiental.

 

Descripció

Aquest projecte requereix l’ús de les instal·lacions de rius artificials (ESF), una instal·lació única disponible a ICRA que permet l’estudi simultani de biodegradació, la fotòlisis i la adsorció/desorció en diferents situacions, com flux intermitent (sequera), la temperatura o la llum fluctuant entre d’altres. La instrumentació d’espectrometria de masses d’alta resolució s’utilitzarà per estudiar les vies de transformació i proporcionar un perfil complet i detallat dels TP formats. Mitjançant l’ús d’un enfocament integrat i l’estudi simultani de transformació biòtica i abiòtica, els principals resultats esperats són:

  • L’elucidació de les vies de transformació (biològica i foto induïda) i la identificació dels principals productes de transformació d’una sèrie de productes farmacèutics pertinents
  • La determinació dels coeficients de repartiment (sediment-aigua i aigua-biofilm) dels fàrmacs estudiats i TP.
  • La identificació dels possibles factors de control i mecanismes darrera de la atenuació natural dels productes farmacèutics (biodegradació vs fotodegradació vs absorció)

Impacte

La investigació i la formació proposada contribuiran a una millor comprensió de la destinació i el comportament dels productes farmacèutics en el medi aquàtic, incloent l’elucidació de les vies de transformació i la identificació dels productes de transformació. En conseqüència, esperem que els resultats produïts per aquest pla de investigació innovador, tinguin un impacte substancial en el camp de la investigació de les aigües continentals, un dels reptes socials d’Europa.

La realització d’aquest projecte, una nova mobilitat transaccional, tindrà un impacte substancial sobre l’investigador en termes de:

  • Complementant les seves habilitats científiques i obtinguent coneixements en química analítica ambiental
  • L’enfortiment de la xarxa de contactes amb el supervisor i l’organització d’acollida
  • Ampliació del seu personal, la gestió o habilitats de lideratge