AII1. Contaminació química de les masses d'aigua

L’objectiu d’aquesta línia és el control de la qualitat de l’aigua, en referència a la contaminació per part de compostos d’origen antropogènic.

Les línies d’investigació específiques inclouen per una banda el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de contaminants emergents i per l’altra, l’estudi de l’origen, transport i impacte ecològic d’aquestes substàncies en el medi ambient, amb l’objectiu de conèixer les fonts i processos que controlen la seva distribució i la dels seus possibles efectes sobre l’ecosistema i la salut humana.
 

Els objectius específics són:

· Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de l'emergència i prioritat dels contaminants

· Determinació de l'aparició de contaminants en àrees seleccionades

· Investigació de la destinació dels contaminants

· Estudi dels efectes combinats dels contaminants i a nivell dels ecosistemes

· Identificació dels contaminants i les àrees geogràfiques que mereixen una atenció especial


Investigadors/es


Damià Barceló
Research Professor (CSIC Associated)
dbarcelo@icra.cat

La seva trajectòria investigadora se centra en l’Àrea de la Qualitat de l’Aigua, especialment en el desenvolupament de mètodes de control de contaminació orgànica dels denominats “contaminants emergents” (pesticides polars, tensoactius —detergents—, disruptors endocrins i fàrmacs) en aigües residuals i naturals.

Per a més informació feu clic aquí


Sara Rodríguez-Mozaz
Research Scientist (Ramón y Cajal)
srodriguez@icra.cat

La seva investigació es basa en l’estudi de l’origen, destí i impacte ambiental de diferents tipus de contaminants emergents (incloent fàrmacs i disruptors endocrins) en aigües naturals i altres compartiments ambientals com la biota. Per altra banda, també estudia l’eliminació dels esmentats contaminants durant tractaments alternatius de depuració d’aigua, principalment destinats a la seva reutilització. Ha treballat en diferents projectes a nivell nacional i internacional, com per exemple, AWACCS (EVK1-CT-2000-00045) i SEDNET (EVK1-CT-2001-200).Actualment participa en la Xarxa Europea sobre Contaminants Emergents en el medi ambient, NORMAN, en el projecte Consolider-Ingenio SCARCE així com també en el projecte del pla nacional DEGRAPHARMAC, entre altres.

 


María José Farré
Postdoc Researcher (Ramón y Cajal)
mjfarre@icra.cat

Maria José és una especialista en el tractament de l’aigua, i la seva investigació està centrada en entendre els mecanismes d’oxidació de contaminants, matèria orgànica i inorgànica durant el tractament de l’aigua potable i aigua residual. Els seus interessos científics estan relacionats amb la formació i destí dels subproductes de la desinfecció (DBPs) durant la producció de aigua. Els DBPs nitrogenats, clorats, bromats i iodats estan inclosos en el seu pla d’investigació, així com els desinfectants convencionals i alternatius.


Lucia Helena Santos
PostDoc Researcher (Juan de la Cierva)
lhsantos@icra.cat

La seva recerca es basa en l'avaluació del risc ambiental que representen els contaminants emergents per als organismes no diana. Participa en estudis ecotoxicològics per l’evaliació de l'impacte, la bioacumulació, la toxicitat i la interacció de diferents contaminants orgànics (ex. productes farmacèutics, productes de cura personal, nanopartícules, microplástics) en organismes no diana com el biofilm, els macroinvertebrats i els peixos. També realitza estudis metabolòmics. Un altre dels seus interessos científics consisteix en el desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de productes farmacèutics, metabòlits i productes de transformació en matrius ambientals, així com en el seu monitoratge en el medi ambient. Ha participat en projectes nacionals i internacionals com ECsafeSEAFOOD (GA n ° 311.820) i Nano-Transfer (ERA SIINN PCIN-2015-182-C02-02). Actualment participa en el projecte nacional PLAS-MED (CTM2017-89701-C3-2-R) del Ministeri d'Economia i Competitivitat.


Josep Sanchís
PostDoc Researcher
jsanchis@icra.cat

Doctor en química per la Universitat de Barcelona, és expert en l’anàlisi de contaminants emergents en el medi ambient, amb particular interès per la presència i comportament dels nanomaterials de carboni, les nanopartícules metàl·liques i els siloxans, entre d’altres. Ha treballat en l'avaluació dels efectes dels ful·lerens, a nivell metabolòmic, en organismes filtradors (i.e. Mytilus galloprovincialis) i en fitoplàncton, així com en l'estudi del Trojan Horse Effect. Actualment participa en el projecte NDMA-Predict (CTM2017-85335-R) utilitzant tècniques d’espectrometria de masses d’alta resolució per a l’anàlisi no-dirigit de microcontaminants i la caracterització de matèria orgànica natural dissolta.

 


Rubén Gil
PostDoc Researcher
rgil@icra.cat

La seva investigació es basa en estudis metabolómics no dirigirts mitjançant tècniques cromatogràfiques avançades, acoblades a espectrometria de masses en tàndem i d’alta resolución. Durant la seva tesi doctoral ha treballat en autentificació d’aliments, estudis de nutrició animal i de salut humana. Ara mateix es troba inclós dins del projecte PLAS-MED, i els seus esforços es troben enfocats en l’obtenció de marcadors, de forma no dirigida, de l’impacte de la contaminació en peixos i altres organismos aquatics del riu Ebre, així com l’estudi dels nivells de contaminants d’origen humà.


Natalia Ospina
PostDoc Researcher (Beatriu de Pinós)
nospina@icra.cat

Per a més informació feu clic aquí


Adrián Jaén
Predoctoral Researcher
ajaen@icra.cat

La seva recerca es basa en l'estudi de contaminants emergents en aigües residuals mitjançant tècniques cromatogràfiques avançades, acoblades a espectrometria de masses en tàndem i en alta resolució. Després d'estudiar la Llicenciatura en Química i el Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, participa actualment al Programa Nacional de Recerca “Fongs, algues i bacteris en la degradació de fàrmacs. Tractament d'efluents d'hospital per fongs” - H2PHARMA. El seu estudi inclou l'avaluació dels processos químics i biològics que ocorren durant el tractament d’aigua en composts xenobiòtics, juntament amb una investigació exhaustiva dels corresponents productes de transformació implicats en diferents tractaments per algues i fongs.

 


José María Castaño
Predoctoral Researcher
jcastano@icra.cat

La seva recerca es basa en l’estudi de la presència i els riscos associats amb diferents contaminants emergents que coexisteixen al medi ambient, com ara microplàstics, fàrmacs i agents antimicrobians. Després de graduarse en Biologia a la Universitat de Barcelona, va cursar un màster en Toxicologia Ambiental a la Norwegian University of Science and Technology. En el seu projecte de final de màster va investigar la presència de compostos perfluorats (PFASs) en aus rapinyaires, així com possibles alteracions associades en el sistema immunitari de les aus. Actualment participa al Programa Nacional de Recerca “PLAS.MED: Microplásticos y microcontaminantes en la costa Mediterránea. Toxicidad e impacto ambiental y en la salud humana”.

VISITING SCIENTISTS


Carolina Salgado
Visiting Scientist (UNLP)