UEM

La Unitat d’Espectrometria de Masses (UEM) neix com a resposta a la demanda generada pels projectes d’investigació i transferència d’ICRA, per tal de disposar de metodologies d’anàlisi multiresidu que permetin la identificació i quantificació de compostos orgànics a nivells traça.

La determinació de compostos orgànics emergents en el medi ambient està estretament lligada a la capacitat d'anàlisi dels equipaments, especialment en el camp de l'espectrometria de masses. El desenvolupament d’instruments cada vegada més sensibles i versàtils ha permès la seva detecció als baixos nivells presents en el medi ambient, així com també han proporcionat les eines necessàries per assegurar una identificació inequívoca, d'acord amb els criteris fixats per les directrius europees cada vegada més estrictes.


Equipament

Destaquem el següent instrumental:

- Cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses de triple quadrupol (GC-QqQ).
- Cromatògraf de gasos amb detector de captura d’electrons (GC-ECD) i detector d’ionització de flama (FID).
- Cromatògraf de líquids d’ultraresolució acoblat a un espectròmetre de masses híbrid de triple quadrupol i trampa lineal (UPLC-QTrap).
- SPE-on line UMPLC-MS (triple quadrupol).
- Turboflow UHPLC-Orbitrap Velos.
   

Personal


Sara Insa
Head for Gas Chromatograph subUnit 
sinsa@icra.cat


 

Catàleg d'equipaments