Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

POSTDOCTORAL RESEARCHER (PostDoc_QS2)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació: ICRA – Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: 1 de setembre 2024
 • Posició Temporal. La posició és per 30 meses
 • Salari Brut Anual: 24.000 € – 31.693 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Estem buscant una persona investigadora postdoctoral per treballar en diversos projectes i contractes de la Línia “Chemical contaminants in water treatments” que requereixen de la participació de personal amb amplis coneixements i experiència en anàlisi avançat mitjançant LC-MS i LC-HRMS (Orbitrap) i processament de dades HRMS. En primer lloc, la persona seleccionada participarà en el projecte europeu ProCleanLakes, amb la finalitat de dur a terme un anàlisi de detecció de sospitosos contaminants emergents mitjançant LC-Orbitrap per identificar contaminants presents en els llacs europeus i monitoritzar la seva presència a través de la implementació de solucions basades en la naturalesa (NBS). Un altre projecte és un contracte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’anàlisi d’antibiòtics i altres contaminants emergents en aigües subterrànies. I finalment, el contracte amb CSIR Sudàfrica per a l’anàlisi de productes farmacèutics i altres contaminants emergents en aigües superficials, residuals i costeres.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Preparació de mostres utilitzant tècniques SPE per a la preconcentració de contaminants de mostres d’aigua. Anàlisi de mostres utilitzant mètodes basats en LC-MS/MS i LC-HRMS (Orbitrap) seguint protocols per a la detecció de sospitosos, anàlisi dirigit i detecció no dirigida. Avaluació de les dades obtingudes i el seu anàlisi estadístic. Elaboració d’informes i comunicació amb els patrocinadors del projecte/contracte. Participació en la preparació de propostes per a noves convocatòries sobre temes relacionats amb els objectius de la línia d’investigació de contaminants químics en tractaments d’aigua

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Química analítica, química Ambiental o camp relacionat

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctorat

Habilitats:

Habilitats en la preparació de mostres ambientals per a anàlisi químic, anàlisi químic instrumental, excel·lents habilitats organitzatives, excel·lents habilitats interpersonals, domini de MS Office (Excel, PowerPoint, etc.

Idiomes Requerits:

Anglès, espanyol i català

Experiència Requerida:

Mínim 3 anys d’experiència postdoctoral, ja sigui com a persona investigadora postdoctoral o tècnica avançada treballant en projectes relacionats amb l’estudi de contaminants emergents. Experiència pràctica en la preparació de mostres ambientals (aigua, sòl, etc.) i anàlisi utilitzant LC-MS y LC-HRMS. Experiència en el tractament de dades HRMS.

 

Desitjable

Coneixements de tractament estadístic de dades. Carnet de conduir.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

 Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya). Si no té NIE, adjunti una declaració en la que es comprometi a realitzar els tràmits necessaris per obtenir un permís de treball i residència a Espanya.

Titulació Acadèmica (Doctorat)

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Presentació de sol·licituds a Ofertes – ICRA

La data límit per presentar la candidatura és el 18/07/2024.

 

Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad
 • Termini presentació candidatures

  04/07/2024 - 18/07/2024

 • Lloc

  Girona

 • Salari

  24.000€-31.693€

 • Durada contracte

  30 mesos

Inscripció a l'oferta

Estàs sol·licitant la següent oferta de treball

  • Currículum Vitae*

   Pujar arxius


   Carta Presentació/Motivació*

   Pujar arxius


  • DNI / NIE / declaració que es compromet a realitzar les gestions necessàries per obtenir un permís de treball i residència a Espanya*

   Pujar arxius   Titulació Academica*

   Pujar arxius


  • Documentació Addicional (opcional)

   Pujar arxius