Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

SPECIALIST TECHNICIAN (ST_UAQ)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació: ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: 01/07/2024
 • Posició Temporal (Contracte d’Interinitat per Vacant)
 • Durada: La vigència del present contracte finirà en el moment que la plaça sigui coberta amb caràcter fix mitjançant procediment reglamentari de selecció.
 • Salari Brut Anual: 21.000 € – 29.679 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

 Tècnic/a analític/a per a la incorporació a la Unitat d’Anàlisi Química (UAQ) dels Serveis Científics i Tècnics (SCT) de l’ICRA.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Les tasques assignades a la contractació ofertada es centren en la caracterització fisicoquímica de matrius aquoses. En aquest sentit, la persona a incorporar ha de posseir coneixements demostrats en la determinació de paràmetres com pH, alcalinitat, Demanda Química d’Oxigen (DQO), Demanda Biològica d’Oxigen (DBO), Carboni Orgànic Total (TOC), anàlisi mitjançant cromatografia iònica, Nitrogen Total Kjeldahl (TKN), etc.

 

Així mateix, es requereix experiència en gestió de laboratori, preparació de patrons, reactius i mostres, tractament de mostres (digestió, filtració, dilució, etc.), processament de dades, redacció d’informes, manteniment i calibratge d’equipament, gestió de l’estoc de estàndards, realització de comandes i suport tècnic a usuaris. El lloc de treball oferit també implica la realització de tasques relacionades amb la implantació i el seguiment d’un sistema de gestió de qualitat.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Química Analítica

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

FPII/CFGS, Llicenciatura / Grau

Habilitats:

Treball en equip, persona proactiva, autònoma, metòdica, organitzada amb coneixements en preparació de mostres i anàlisis sota sistema de qualitat

Idiomes Requerits:

Castellà, Català i Anglès

Experiència Requerida:

Mínim 6 mesos demostrables

 

Desitjable

Experiència professional en caracterització fisicoquímica de matrius aquoses. Coneixement de les tècniques de tractament i anàlisi relacionades. Es valorarà experiència en feina sota sistema de qualitat.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya). Si no té NIE, adjunti una declaració en la que es comprometi a realitzar els tràmits necessaris per obtenir un permís de treball i residència a Espanya.

Titulació Acadèmica

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

La data límit per presentar la documentació és el 08/06/2024.

Presentació de sol·licituds a Ofertes – ICRA

 

Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

 A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad
 • Termini presentació candidatures

  09/05/2024 - 08/06/2024

 • Lloc

  Girona

 • Salari

  21.000 € – 29.679 €

 • Durada contracte

  La vigència del present contracte finirà en el moment que la plaça sigui coberta amb caràcter fix mitjançant procediment reglamentari de selecció

Inscripció a l'oferta

Estàs sol·licitant la següent oferta de treball

  • Currículum Vitae*

   Pujar arxius


   Carta Presentció/Motivació*

   Pujar arxius


  • DNI / NIE / declaració que es compromet a realitzar les gestions necessàries per obtenir un permís de treball i residència a Espanya*

   Pujar arxius   Titulació Academica*

   Pujar arxius


  • Documentació Addicional (opcional)

   Pujar arxius