Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Defensa Tesi Doctoral Lucia Gusmaroli: anàlisi, presència i destí dels microcontaminants a les aigües residuals i al medi receptor

Divendres, 29 Maig 2020

El passat dilluns 25 de maig, Lucia Gusmaroli va defensar la tesi doctoral “Analysis, occurrence fate and behaviour of emerging micropollutants in wastewater and the receiving environment”, dirigida pels Drs. Mira Petrovic (ICRA-ICREA) i Gianluigi Buttiglieri (ICRA).

La presència de microcontaminants en el medi ambient aquàtic ha engendrat una gran preocupació ambiental i, per solucionar aquest problema, la Unió Europea està actualitzant la seva legislació. Un total de 17 contaminants emergents, candidats a ser afegits a la llista de substàncies prioritàries, han estat inclosos en una llista de vigilància (Watch list) i han de ser monitoritzats per tots els estats membres per recopilar dades sobre la seva presència en aigua dolça.

La tesi de Lucia Gusmaroli tenia com a objectiu principal omplir els buits de coneixement sobre els compostos de la Watch list (Decisió UE 2015/495) a tres nivells: anàlisi, monitorització i eliminació.

En primer lloc, es va desenvolupar una metodologia analítica basada en SPE en línia-UHPLC-MS/MS per a la determinació simultània dels compostos de la Watch list tant en aigua dolça com en aigües residuals (efluents i influents).

El mètode es va aplicar per a la monitorització dels compostos de la Watch list al Delta de l’Ebre, una àrea de gran importància ambiental i econòmica. Els resultats demostren que l’abast de la contaminació en l’aigua dolça no és menyspreable, amb concentracions totals de fins a 2.39 mg/L. Els pesticides s’han detectat en totes les mostres d’aigua dolça i els fàrmacs són la classe que aporta la major part de la contaminació, essent l’azitromicina i el diclofenac els compostos a concentracions més elevades. Els nivells de concentració dels compostos investigats se situen per sobre dels valors de concentració prevista sense efecte (PNEC) en la majoria de les mostres.

Paral·lelament, 8 dels compostos de la Watch list es van estudiar en experiments de (bio)degradació, amb el doble objectiu d’explorar la seva eliminació en sistemes de fangs actius convencionals i avaluar la importància dels paràmetres operatius de les EDAR amb l’objectiu de millorar les taxes d’eliminació. La màxima eliminació es verifica en condicions aeròbiques, alta temperatura (25 ° C), major concentració de biomassa (5 g/L) i pH elevat (7,5) i els paràmetres amb major impacte en les taxes d’eliminació són concentració de biomassa i condicions redox.

En general, els resultats presentats en aquesta tesi mostren que els compostos de la Watch list, actualment, només s’eliminen parcialment durant el tractament convencional, amb marge de millora. Cal destacar que els compostos de la Watch list poden representar una amenaça per al medi ambient en la concentració a la qual ocorren, tal com s’ha confirmat pels resultats de la monitorització.

Comparteix