Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA DE RRHH EN RECERCA (HR EXCELLENCE IN RESEARCH)

Al desembre del 2015, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) va rebre el premi “HR Excellence in Research” (a l’Excel·lència de Recursos Humans en Recerca) de la Comissió Europea.

Aquest premi i el seu logotip reconeixen que l’ICRA avala les polítiques i pràctiques de L’Estratègia de Recursos Humans pels Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), establerta per la Comissió Europea per implementar els principis de la Carta Europea pels Investigadors i el Codi de Conducta pel Reclutament d’Investigadors (Carta i Codi).

El procés d’implementació va començar a l’octubre del 2014, quan el Treball de Grup de l’Estratègia (HRS4R) va ser creat. Després de realitzar una anàlisi de buits i una autoavaluació, en consonància amb els resultats de l’anàlisi obtinguda, va sorgir el Pla d’Acció 2015 – 2017. L’ICRA va adoptar el seu Pla d’Acció 2015 – 2017 d’acord amb l’Estratègia (HRS4R) i amb els principis de la Carta i el Cordi de la Comissió Europea, focalitzant en les àrees clau pel canvi i el seu desenvolupament.

Aquests dos documents (la Carta i el Codi) proven que ICRA té mitjans per aconseguir un mercat laboral transparent i obert per als investigadors i que inclou els principis i requisits generals associats a la posició, obligacions i drets dels investigadors i dels seus contractants, així com amb la contractació i reclutament d’investigadors.

Aquest reconeixement permet aconseguir visibilitat internacional, mostrant un entorn de treball favorable pels investigadors amb igualtat d’oportunitats, integritat ètica i conciliació de la vida laboral. ICRA creu que, d’aquesta forma, els investigadors podran centrar-se en el desenvolupament de la seva carrera i incrementar la seva ocupabilitat i evolució professional.

 

Informe d’Autoavaluació

Al desembre del 2018, ICRA va publicar el seu Informe d’Autoavaluació i el va enviar a la Comissió Europea per la seva avaluació.

Aquest Informe d’Autoavaluació conté informació sobre l’evolució del Pla d’Acció de l’Estratègia de Recursos Humans pels Investigadors (HRS4R) i l’estat de cada acció així com les noves acciones planejades pels pròxims anys.

 

Renovació del Premi

ICRA va obtenir el logotip “HR Excellence in Research” (a l’Excel·lència de Recursos Humans en la Recerca). Aquest reconeixement mostra el compromís de l’Institut en implementar les polítiques i les millors pràctiques per aconseguir els estàndards de la Comissió Europea en Recursos Humans.

Es tracta de l’Informe d’Autoavaluació de la Fase de Renovació, el qual conté el Pla d’Acció i la implementació dels principis de la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta. D’aquesta manera, l’ICRA serà més atractiu a nivell internacional al proporcionar condicions laborals favorables pels investigadors amb igualtat d’oportunitats, integritat ètica i conciliació de la vida laboral.

L’ESTRATÈGIA DE RECURSOS HUMANS PELS INVESTIGADORS (HRS4R)

La Carta Europea és un conjunt de principis i requisits generals que especifiquen les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors, així com dels seus contractants i/o finançadors dels investigadors. Busca assegurar que la relació entre aquestes parts contribueixi al desenvolupament exitós en la generació, transferència i intercanvi  de coneixements i al desenvolupament professional dels investigadors.

El Codi de Conducta pel Reclutament dels Investigadors consisteix en un conjunt de principis i requisits generals que han seguir els contractants i/o finançadors al nombrar o contractar investigadors. El seu objectiu és millorar la contractació/reclutament i fer que els procediments de selecció siguin més justos i transparents, i proposa varis mitjans per jutjar el mèrit: el mèrit no ha de medir-se simplement sobre la base del número de publicacions, sinó segons una gamma més àmplia de criteris d’avaluació, com l’ensenyament, la supervisió, el treball en equip, la transferència de coneixement o la gestió i sensibilització pública.

L’Estratègia de Recursos Humans pels Investigadors (HRS4R) pot ser considerada com una eina per posar els principis de la Carta i el Codi en pràctica. Per tal d’aconseguir-ho, l’Estratègia de Recursos Humans per Investigadors segueix 5 passos:

 • Pas 1

  Una anàlisi interna realitzada per ICRA, la qual involucrarà a tots els actors claus, per comparar el compliment de los polítiques i pràctiques actuals amb els principis de la Carta i el Codi.

 • Pas 2

  Sobre la base dels resultats d’aquesta anàlisi, l’ICRA desenvolupa la seva Estratègia de Recursos Humans pels Investigadors, la qual, ha d’incloure un concret Pla d’Acció. Aquest documentes fa públic.

 • Pas 3

  A continuació, la Comissió Europea revisa i reconeix l’anàlisi i el Pla d’Acció. El reconeixement implica el dret a utilitzar el logotip “HR Excellence in Research”.

 • Pas 4

  El progrés en la implementació de l’Estratègia i el Pla d’Acció està subjecte a una autoavaluació transcorreguts 2 anys.

 • Pas 5

  Es realitza una avaluació externa almenys cada 4 anys.