Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) és un centre que té per objecte la recerca en l'àmbit de l’aigua i dels seus recursos.

 • Missió

  La missió de l’ICRA és atraure el talent científic i els recursos financers necessaris per mantenir un centre d’excel·lència a nivell hidràulic. L’institut genera coneixements essencials sobre processos hidrològics, ecosistemes aquàtics (inclosa la salut humana i ecològica) i contaminants químics i microbians, particularment en condicions d’escassetat d’aigua i condicions ambientals extremes (com ara sequeres i inundacions).

  L’ICRA es centra en el desenvolupament de tecnologies apropiades per al tractament, la millora i la reutilització de l’aigua. L’ICRA duu a terme recerques fonamentals amb un enfocament interdisciplinari i trasllada aquest coneixement a l’administració, la indústria, els científics, els prenedors de decisions i la societat en general.

 • Visió

  La visió de l’ICRA és continuar sent un centre d’excel·lència en l’àmbit hidràulic i respondre de manera eficient i competitiva als problemes i els desafiaments relacionats amb el cicle de l’aigua en general i amb l’estat dels ecosistemes, els recursos hídrics, els impactes dels nous productes, les noves tecnologies de tractament i l’ús sostenible dels recursos dins del clima mediterrani (tot i que no exclusivament).

 • Objectius Estratègics

  Els objectius estratègics que regeixen les accions de l’ICRA són els següents:

  • Fomentar l’excel·lència en la recerca, tant si és fonamental com aplicada, i promoure la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions públiques i privades.
  • Desenvolupar activitats de recerca al nivell més alt, amb una organització conjunta i cooperativa, estimulant la interrelació entre els investigadors de l’ICRA i altres institucions, tant nacionals com internacionals, amb un enfocament multidisciplinari.
  • Promoure la sol·licitud de subvencions, beques i fons competitius, atorgats per persones tant públiques com privades o entitats jurídiques.
  • Facilitar la creació d’empreses derivades per part dels investigadors i la seva participació en incubadores d’empreses.
  • Organitzar reunions científiques a nivell nacional i internacional i proporcionar serveis i productes especialitzats a la comunitat científica.
  • Fomentar altres activitats que contribueixin a la potenciació de la recerca en ciències de l’aigua i a la consecució dels objectius fundacionals.
  • Fomentar la difusió dels resultats de la recerca a la societat, apropant-los a destinataris llecs i experts.
  • Convertir-se en un element clau a la xarxa de recerca dels centres CERCA, així com de les universitats i centres de recerca catalans i espanyols, sent part activa en les seves dinàmiques i fomentant les interaccions sinèrgiques entre ells, especialment les que es poden dur a terme mitjançant una estratègia comuna amb els patrons de l’ICRA.