Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) és un centre que té per objecte la recerca en l'àmbit de l’aigua i dels seus recursos.

 • Missió

  La missió de l’ICRA és atraure el talent científic i els recursos financers necessaris per
  mantenir un centre d’excel·lència a nivell hidràulic. L’institut genera coneixements
  essencials sobre processos hidrològics, ecosistemes aquàtics (inclosa la salut humana
  i ecològica) i contaminants químics i microbians, particularment en condicions
  d’escassetat d’aigua i condicions ambientals extremes (com ara sequeres i
  inundacions). L’ICRA es centra en el desenvolupament de tecnologies apropiades per
  al tractament, la millora i la reutilització de l’aigua. L’ICRA duu a terme recerques
  fonamentals amb un enfocament interdisciplinari i trasllada aquest coneixement a
  l’administració, la indústria, els científics, els prenedors de decisions i la societat en
  general.

 • Visió

  La visió de l’ICRA és continuar sent un centre d’excel·lència en l’àmbit hidràulic i
  respondre de manera eficient i competitiva als problemes i els desafiaments relacionats
  amb el cicle de l’aigua en general i amb l’estat dels ecosistemes, els recursos hídrics,
  els impactes dels nous productes, les noves tecnologies de tractament i l’ús sostenible
  dels recursos dins del clima mediterrani (tot i que no exclusivament).

 • Objectius Estratègics

  Els objectius estratègics que regeixen les accions de l’ICRA són els següents:
  -Fomentar l’excel·lència en la recerca, tant si és fonamental com aplicada, i
  promoure la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la
  prestació de serveis científics i tecnològics a institucions públiques i privades.
  -Desenvolupar activitats de recerca al nivell més alt, amb una organització
  conjunta i cooperativa, estimulant la interrelació entre els investigadors de l’ICRA
  i altres institucions, tant nacionals com internacionals, amb un enfocament
  multidisciplinari.
  -Promoure la sol·licitud de subvencions, beques i fons competitius, atorgats per
  persones tant públiques com privades o entitats jurídiques.
  -Facilitar la creació d’empreses derivades per part dels investigadors i la seva
  participació en incubadores d’empreses.
  -Organitzar reunions científiques a nivell nacional i internacional i proporcionar
  serveis i productes especialitzats a la comunitat científica.
  -Fomentar altres activitats que contribueixin a la potenciació de la recerca en
  ciències de l’aigua i a la consecució dels objectius fundacionals.
  -Fomentar la difusió dels resultats de la recerca a la societat, apropant-los a
  destinataris llecs i experts.
  -Convertir-se en un element clau a la xarxa de recerca dels centres CERCA, així
  com de les universitats i centres de recerca catalans i espanyols, sent part activa
  en les seves dinàmiques i fomentant les interaccions sinèrgiques entre ells,
  especialment les que es poden dur a terme mitjançant una estratègia comuna
  amb els patrons de l’ICRA.