Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La seva funció més rellevant és vetllar per la qualitat de la investigació

El Consell Científic Assessor el designa el Patronat i l’integra un nombre indeterminat de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de l’aigua i totes aquelles ciències que s’hi relacionen. En aquest Consell hi estan representades les diferents àrees prioritàries de recerca de l’ICRA.

Una de les seves funcions més rellevants és la vetlla per la qualitat de la investigació que es realitzi a l’ICRA. Així, actua com a òrgan assessor pel que fa a les qüestions relacionades amb les activitats científiques que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, exercirà també funcions d’òrgan avaluador d’aquestes activitats.

El Consell Científic Assessor té les funcions següents

  • Realitzar tasques d’avaluació i selecció del personal investigador.
  • Pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació ICRA amb la composició i les funcions que acordi el Patronat.
  • Poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d’acord amb la finalitat d’assessorament que se’ls pugui encomanar.

Membres del Consell Científic Assessor