Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA forma part del grup de treball creat pel Govern de la Generalitat per al control de la presència del virus Sars-CoV-2 a les aigües residuals

Dimarts, 21 Juliol 2020

El Govern ha estat informat de la creació i la tasca del grup de de seguiment impulsat per l’ACA amb l’objectiu d’identificar la possible presència del virus SARS-CoV-2 a diverses estacions depuradores de les comarques catalanes a partir de l’anàlisi de les aigües residuals. Aquesta iniciativa, amb una inversió inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals en cinquanta-sis depuradores catalanes. Es tracta d’un eina complementària per al Departament de Salut en el control i seguiment de la pandèmia.

Un total de trenta-quatre depuradores urbanes es controlaran setmanalment durant tot el període, tres es controlaran setmanalment a l’estiu, tres setmanalment a l’hivern i les setze restants es controlaran quinzenalment. D’aquesta manera, es tindran resultats de quaranta-cinc depuradores. L’objectiu d’aquest projecte és detectar la possible presència de gens i observar-ne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat de detectar ARN de SARS-CoV-2 a les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies abans que es diagnostiquin els primers casos.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha impulsat la creació del grup de treball que inclou persones expertes del món científic. El projecte compta amb l’experiència i el coneixement de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), que coordina el grup de treball; amb la participació de dos laboratoris especialitzats de la Universitat de Barcelona (el Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i d’EURECAT, que alhora participen en la iniciativa promoguda per la Comissió Europea “SEWERS4COVID” per a aquest assumpte.

Control en el 80% de les aigües residuals

Catalunya disposa actualment de 527 depuradores que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població catalana. Cal tenir en compte, però, que trenta-cinc d’aquestes estacions depuradores tracten el 80% del total de les aigües residuals, al ser plantes que estan en les zones més poblades de Catalunya.

El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas) d’una mostra d’aigua dels col·lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores d’aigua residual urbanes repartides per tot el país. Aquestes cinquanta-sis depuradores han estat seleccionades atenent a criteris de població servida i representació territorial.

Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys població i baix risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es reserven per a les zones de més població i mobilitat. En alguns casos, s’alterna l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la costa (als mesos d’estiu) i de muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.

Les mostres, un cop preses, es transportaran als laboratoris de la Universitat de Barcelona i d’EURECAT per al seu anàlisi. L’ICRA farà un seguiment de qualitat i integritat del procés per homogeneïtzar els protocols d’anàlisi i assegurar la fiabilitat dels possibles resultats positius. Els resultats es traslladaran al Departament de Salut per a la seva anàlisi i avaluació, com una eina complementària per adoptar mesures i accions a través del Procicat en el control de la pandèmia.

La metodologia fixada en l’estudi es basa en la constatació científica que la presència del virus a la població es reflecteix en la presència de restes genètiques del mateix a l’aigua residual. Si bé els estudis de l’Organització Mundial de la Salut indiquen que el virus ja no és actiu a l’entrada de les EDAR, els mètodes d’anàlisi permeten detectar-ne la seva presència i concentració, fins i tot abans que apareguin casos clínics. D’aquesta manera l’aigua residual esdevé un suport molt valuós per a la detecció avançada tant de l’aparició de nous brots com de l’evolució i grau d’extensió de la malaltia.

Base de dades de l’àmbit europeu

La Universitat de Barcelona, a través de dos laboratoris d’investigació, i EURECAT (Centre Tecnològic de Catalunya), i l’ICRA, s’encarregaran de la coordinació i comparació de resultats a nivell europeu i mundial a través de la iniciativa SEWERS4COVID promoguda per la Comissió Europea. Es pretén crear un espai de coordinació europeu en seguiment epidemiològic i de salut amb dades contrastades, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de mesures i actuacions.

Comissió de seguiment

Per al disseny del projecte s’ha comptat amb la creació prèvia d’un Comitè d’Experts i Coordinació per discutir i valorar la idoneïtat de posar en marxa aquesta iniciativa, els possibles problemes i reptes i la tria adequada dels procediments a seguir. Aquest Comitè romandrà actiu durant tot el programa per fer seguiment de la seva evolució. El Comitè d’Experts i Coordinació està format per una trentena de científics experts en virologia, epidemiologia i genòmica, professionals de laboratoris d’aigües residuals i de gestió de clavegueram, i de control del medi. Està integrat per tècnics de l’ACA, del Departament de Salut, de l’ICRA, de la Universitat de Barcelona, d’EURECAT, del Centre de Regulació Genòmica, d’Agbar-Abemcia, de Cetaqua, del Catalan Water Partnership (CWP) i Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA). Es preveu, al llarg de la posada en marxa del programa, que s’hi puguin anar afegint altres actors i experts.

Comparteix