Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RESEARCH SCIENTIST (RS_AI4)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació: ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: 01/07/2024
 • Posició temporal (Contracte d’Interinitat per Vacant)
 • Salari Brut Anual: 46.345 €
 • Durada: La vigència del present contracte finirà en el moment que la plaça sigui coberta amb caràcter fix mitjançant procediment reglamentari de selecció.

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

 Es tracta d’una posició de Research Scientist per a la línia de recerca de serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça, per seguir i desenvolupar la línia de recerca. L’objectiu és coordinar projectes de recerca en curs, elaborar i presentar propostes de recerca per a convocatòries competitives, així com per a contractes de KTT amb el sector públic o privat. A més, la persona científica investigadora supervisarà el/la tècnic/a de recerca associat/da actualment a la línia de recerca, i almenys un/a estudiant de doctorat (a partir de l’1 de juliol de 2024).

 

FUNCIONS PRINCIPALS

La persona candidata seleccionada continuarà desenvolupant la línia de recerca sobre serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça, coordinant els projectes en curs i desenvolupant noves propostes per a la línia de recerca, assegurant la seva continuïtat i creixement durant els anys següents. A més, dita persona es convertirà en investigadora principal (PI) de l’ICRA i participarà en la implementació del pla estratègic i altres tasques relacionades amb l’institut.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Ciències ambientals o similars.

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctorat en ciències ambientals o similars.

Habilitats:

Bones habilitats orals i escrites, domini de l’anglès. Experiència en programari GIS, R i llenguatge Phyton

Idiomes Requerits:

Anglès avançat, castellà i es valorarà el coneixement de la llengua catalana.

Experiència Requerida:

Almenys 4 anys com a postdoctoral en una institució de recerca. Es valorarà experiència prèvia en recerca sobre serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça, especialment si es treballa en modelització ambiental.

 

Desitjable

-Activitats, coneixements/experiència en modelització hidrològica o biogeoquímica.

-S’avalua positivament l’experiència prèvia en desenvolupament de models complexos basats en processos.

-Capacitat per treballar de manera autònoma i en equip; ha de ser una persona creativa, flexible i amb ganes d’aprendre i d’ampliar la seva xarxa científica

-També es valora positivament el coneixement de la llengua catalana.

 

PRESTACIONS

 Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

 Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV (format CVA, centrat en els últims 5 anys)

Carta de Motivació per al càrrec, on es descrigui el desenvolupament de la línia de recerca (< 3000 caràcters).

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya). Si no té NIE, adjunti una declaració en la que es comprometi a realitzar els tràmits necessaris per obtenir un permís de treball i residència a Espanya.

Mínim, una carta de recomanació.

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

La data límit per presentar la documentació és el 06/06/2024.

Presentació de sol·licituds a Ofertes – ICRA

 

 Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

 A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 5% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad

 

 • Termini presentació candidatures

  07/05/2024 - 06/06/2024

 • Lloc

  Girona

 • Salari

  46.345 €

 • Durada contracte

  La vigència del present contracte finirà en el moment que la plaça sigui coberta amb caràcter fix mitjançant procediment reglamentari de selecció.

Inscripció a l'oferta

Estàs sol·licitant la següent oferta de treball

  • Currículum Vitae*

   Pujar arxius


   Carta Presentció/Motivació*

   Pujar arxius


  • DNI / NIE / declaració que es compromet a realitzar les gestions necessàries per obtenir un permís de treball i residència a Espanya*

   Pujar arxius   Titulació Academica*

   Pujar arxius


  • Carta/es de Recomanació*

   Pujar arxius


   Documentació Addicional (opcional)

   Pujar arxius