Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Retos20_RIVSTRESS

01/09/2021 - 28/02/2025

Multiple stressors impacting rivers: community and ecosystem function (RIVSTRESS)

El Canvi global promou l’aparició de factors d’estrès que afecten els ecosistemes fluvials i n’impacten la biodiversitat i les funcions, amb implicacions en els serveis que brinden a la societat.

RIVSTRESS definirà l’efecte d’alguns dels factors d’estrès que tenen més freqüència en els cursos d’aigua mediterranis (per exemple, estrès hídric, més temperatura de l’aigua, excés de nutrients, pesticides). El projecte investigarà els seus efectes quan
i) el seu ordre d’aparició difereixi, de menys intens a més intens, o al revés;
ii) la seva coaparició no és linear, sinó que com passa a la natura pot arribar als ecosistemes en forma de pulsacions, rampes creixents, o pressions contínues;
iii) els seus efectes estan condicionats pels impactes associats a la presència d’estressors previs, cosa que pot provocar efectes heretats.

S’utilitzaran algunes situacions observables al camp que permetin definir in situ la resposta d’aquests factors d’estrès, així com experiments dissenyats en micro- o mesocosmos, per comprendre la generalitat d’aquestes respostes i els seus mecanismes associats. RIVSTRESS té com a objectiu definir de quina manera les diferents seqüències de factors d’estrès que incideixen sobre els ecosistemes fluvials poden afectar l’estructura de la comunitat (composició de la comunitat; diversitat funcional; diversitat alfa i beta), la seva resistència a aquests factors d’estrès i la seva dinàmica específica d’aparició, i la capacitat que puguin tenir per recuperar-se una vegada aquests impactes ja no actuen sobre el sistema.

Per fer-ho, s’utilitzarà un conjunt de variables al llarg de l’organització biològica fluvial. S’analitzaran microorganismes (bacteris, algues, fongs) i invertebrats, sobre els quals es determinarà un conjunt complet de descriptors estructurals i funcionals, i es relacionaran amb les funcions més rellevants que exerceixen els ecosistemes fluvials. Entre aquestes, es consideraran les associades al servei ecosistèmic de depuració d’aigua, és a dir, la descomposició de matèria orgànica i l’eliminació de nutrients, i altres funcions relacionades (producció primària, respiració, transferència d’energia a la cadena tròfica).

Amb tot això, RIVSTRESS elaborarà recomanacions que permetin anticipar la magnitud dels efectes que els múltiples estressors puguin causar als ecosistemes fluvials sotmesos al Canvi global.