Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TED2021_reclaimONEwater

01/12/2022 - 31/08/2025

Control of water quality risks in planned and de facto potable reuse

La Unió Europea aborda les preocupacions sobre la qualitat de l’aigua relacionades amb aquesta important oportunitat de millorar el nostre portfoli d’opcions de gestió de l’aigua. La reutilització planificada d’aigua potable és una alternativa sostenible i econòmica a la dessalinització de l’aigua de mar i al transport d’aigua a llarga distància. Garantir la seguretat del subministrament d’aigua està estretament lligat amb la prosperitat econòmica, la seguretat energètica i alimentària, i la productivitat industrial i l’ocupació. A les ciutats, es requereix seguretat en el subministrament d’aigua per promoure ciutats blau-verdes, habitables i competitives.

ReclaimONEwater reuneix un equip interdisciplinari d’enginyers, químics i microbiòlegs que s’encarregaran d’avaluar la reutilització de facto i planificada d’aigua potable:

(i) avaluar els riscos per a la qualitat de l’aigua causats per contaminants químics i biològics de preocupació emergent (CBE), incloent subproductes de desinfecció i gens de resistència a antibiòtics. Això s’aconseguirà mitjançant el mostreig de plantes de tractament d’aigua potable a gran escala afectades per efluents de plantes de tractament d’aigües residuals i un assaig a escala pilot per a la reutilització d’aigua potable. Aquest nou coneixement protegirà els consumidors de amenaces per a la salut en la reutilització de facto i planificada d’aigua potable;

(ii) desenvolupar i mostrar a escala pilot nous mètodes de monitoratge que recolzin una operació segura. Aquests mètodes monitoraran al llarg de les barreres de tractament successives substituts químics i virals autòctons dels efluents tractats, com el virus natural NV2247 i la matèria orgànica dissolta. El monitoratge eficient dels valors d’eliminació real per als virus en processos d’òsmosi inversa i altres processos augmentarà la seguretat de l’aigua i evitarà estratègies de tractament excessives i insostenibles;

(iii) validar a escala de laboratori i en una planta pilot globalment única un nou procés d’oxidació avançada (POA) basat en radiació de buit ultraviolada (VUV). ReclaimONEwater avaluarà el rendiment del procés i validarà el disseny del procés adaptat a la baixa transmissió de VUV. El POA-VUV potencialment es validarà com una barrera de tractament efectiva per als CBE, especialment adient per a situacions a l’interior, on la generació de salmorra restringeix l’aplicació de processos de separació;

(iv) reclaimONEwater comunicarà de manera efectiva a comunitats generals, professionals i científiques a nivell nacional i internacional utilitzant diversos canals, com xarxes socials, seminaris web i un taller, a més de la disseminació estàndard dels resultats en manuscrits científics i conferències en l’àmbit acadèmic. Per augmentar i accelerar l’impacte, reclaimONEwater també explorarà oportunitats de comercialització, específicament dels diferents enfocaments de monitoratge desenvolupats en el projecte.

Per permetre la reutilització d’aigua potable, reclaimONEwater contribueix de manera important a assolir diversos objectius de la Transició Verda: (i) adaptació al canvi climàtic; (ii) ús sostenible i protecció dels recursos hídrics; (iii) transició cap a una economia circular; i (iv) prevenció i control de la contaminació ambiental.