Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Can osmotic membrane bioreactor be a realistic solution for water reuse?