Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El Nino southern oscillation and seasonal drought drive riparian input dynamics in a Mediterranean stream