Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enhancing zero valent iron based natural organic matter removal by mixing with dispersed carbon cathodes