Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Identification of pathogenic bacteria in fishes caught in the pacific off nicaragua [Identificación de bacterias patógenas en peces capturados en el pacífico frente a nicaragua]