Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Water Pollution and Water Quality Control of Selected Chinese Reservoir Basins