Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Spatio-temporal variation of the aquatic macroinvertebrates in La Lindosa, Colombian Guiana [Variación espacio-temporal de macroinvertebrados acuáticos en La Lindosa, Guayana Colombiana]