Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The relevance of pelagic calcification in the global carbon budget of lakes and reservoirs [La relevancia de la calcificación pelágica en el balance global de carbono de lagos y embalses]