Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Aquesta línia té per objectiu el d’estudiar la presència, distribució i abundància de patògens, inclosos els bacteris resistents als antibiòtics i els virus transmesos per l’aigua, en aigües naturals i urbanes. També investiguem com la contaminació antropogènica afecta la estructura i composició del resistoma i el mobiloma aquàtics.

Temes d’investigació:
• Avaluació de la qualitat microbiològica i la seguretat de las aigües naturals i urbanes.
• Estudi dels factors i mecanismes implicats en l’adquisició i propagació de gens de resistència a antibiòtics en els medis aquàtics naturals i artificials.
• Efecte dels factors d’estrès ambiental en la diversitat i el funcionament de les comunitats microbianes de les aigües continentals.

Investigadors