Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El Projecte MERLIN: Avançant cap a la restauració dels ecosistemes aquàtics continentals a Europa

Dijous, 20 Juny 2024

Els ecosistemes aquàtics continentals són vitals per el nostre benestar, però s’enfronten a nombroses amenaces com la contaminació, el canvi climàtic i les activitats humanes. El projecte MERLIN (Mainstreaming Nature-based Solutions for Freshwater Restoration) és una iniciativa crucial que aborda aquest repte promovent l’adopció generalitzada de solucions basades en la natura per a la restauració d’aquests ecosistemes a tot Europa. Aquest enfocament aprofita el poder dels processos naturals per restaurar els ecosistemes degradats i millorar la seva salut i funcionalitat. Alguns exemples que es poden extreure de MERLIN són la restauració d’aiguamolls, dels boscos de ribera, o fins i tot la reintroducció dels castors.

MERLIN adopta un enfocament ampli. El projecte va més enllà de la simple restauració dels ecosistemes aquàtics continentals; pretén crear un pla d’èxit considerant no només els factors ecològics, sinó també les dimensions socials i econòmiques. En aquest sentit, entendre els beneficis socials i econòmics dels projectes de restauració pot fomentar un suport més ampli i inversions en aquestes iniciatives.

La principal contribució de l’ICRA-CERCA en aquest projecte és el desenvolupament d’un marc metodològic basat en models que pugui predir l’impacte socioeconòmic de la implementació d’estratègies de restauració a escala de conca. A part de la seva utilitat, aquest marc és versàtil perquè considera diferents tipologies d’accions de restauració modelables en ecosistemes aquàtics diferents (torberes, aiguamolls, rius petits i rius grans), i s’ha desenvolupat en cinc casos d’estudi en contextos geogràfics europeus molt variats.

Aquest marc metodològic es basa en el model eco-hidrològic SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool), que és un model basat en processos que simula com funcionen els sistemes naturals a nivell de conca i considera les interaccions entre l’aigua i els processos ecològics. Dintre d’aquest marc, l’ICRA-CERCA està treballant en el desenvolupament de models socioeconòmics relacionats amb serveis ecosistèmics, que parteixen dels resultats simulats per SWAT+ per quantificar l’impacte dels escenaris de restauració implementats en termes econòmics, i que poden ser utilitzats per a realitzar anàlisis cost-benefici.

A més, l’ICRA-CERCA té el repte de fer que aquest marc metodològic sigui transferible a qualsevol context europeu i aplicable en diferents nivells. Per aconseguir-ho, s’ha prioritzat que aquest marc parteixi de la utilització de dades disponibles a nivell europeu i obertes. Tanmateix, es documentarà meticulosament tot el marc, assegurant que es pugui aplicar fàcilment a altres casos europeus.

Amb aquest esforç, l’ICRA-CERCA i el projecte MERLIN estan obrint el camí cap a un futur on els ecosistemes aquàtics continentals d’Europa siguin restaurats i conservats, i puguin contribuir al benestar de les  generacions presents i futures.

Comparteix