Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ACA_RDI_EESAM

28/01/2020 - 19/04/2022

Integració d’estat ecològic i serveis ambientals per al disseny i priorització de mesures de gestió

La majoria d’estratègies de planificació i gestió dels ecosistemes d’aigua dolça es troben amb dificultats a l’hora d’identificar quines són les principals pressions a les conques hidrogràfiques, les quals determinen l’estat ecològic de les masses d’aigua. L’estudi i la interpretació d’aquestes relaciones causa-efecte entre pressions i estat ecològic és fonamental per plantejar estratègies de gestió adequades i justificar les inversions associades a mesures plantejades dins el pla de mesures (PoM) dels plans de gestió de conques hidrogràfiques (RBMP), tal i com ho contempla la Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Generalment aquestes mesures només consideren els beneficis de la millora de l’estat ecològic, però no els efectes en els serveis ambientals i, per tant, en els beneficis socials i econòmics que se’n deriven.

Donat aquest context, l’EESAM proposa desenvolupar un sistema d’ajuda a la presa de decisions (SAD) per a ser aplicat a les conques internes de Catalunya, que permeti determinar, a partir de les pressions existents en el sistema, els efectes sobre l’estat ecològic i els serveis ambientals. Aquest SAD permetrà identificar i prioritzar les mesures de gestió que proporcionin una millor relació benefici-costs, tenint en compte tant els beneficis ecològics (estat ecològic) com els beneficis socials i econòmics (serveis ambientals).

El SAD tindrà la base en programes lliures de sistemes d’informació geogràfica (QGIS) i de càlcul (R), i presentarà una interfície de comunicació amb l’usuari de fàcil visualització i interacció. Dins el SAD, la part de modelització de processos biofísics es desenvoluparà amb el programa SWAT+, el qual s’utilitzarà per preveure els canvis en la hidrologia, els processos biogeoquímics i l’erosió/transport de sediments. Per altra banda, la incorporació de la informació relacionada amb els múltiples estressos de l’estat ecològic i el model socioeconòmic es realitzarà mitjançant QGIS i R.

Addicionalment, a l’hora d’aconsellar sobre les diferents mesures de gestió, el SAD també tindrà en compte el grau d’acceptació social per part dels diferents grups d’actors considerats en el procés. Aquesta valoració social es realitzarà mitjançant la revisió dels processos participatius de l’ACA, els quals permetran conèixer la opinió dels diferents agents sobre les mesures del PoM, així com la realització d’una enquesta a la població local.