Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

EuInv20_GW-GEN

01/11/2020 - 31/05/2023

Antibióticos, genes de resistencia y riesgos asociados en el agua subterránea

La presència d’antibiòtics a l’aigua subterrània es considera un problema de preocupació emergent, senzillament perquè se’n desconeix el comportament (migració, transport, persistència) al subsòl. Es tracta de compostos químicament complexos, el comportament geoquímic dels quals és actualment poc predictible, ja que la seva pròpia estructura permet diversos tipus de reaccions segons les condicions pròpies del medi hidrogeològic que, intrínsecament, és altament heterogeni. Paral·lelament, la presència d’antibiòtics afecta directament les comunitats microbianes generant resistència a aquests en la seva estructura genètica. La presència d’aquests gens, així com la d’antibiòtics a l’aigua subterrània, genera un problema de salut pública a nivell mundial. La qüestió hidrogeològica es complica mentre no hi ha evidències, ni models conceptuals, que permetin estudiar i predir la formació de gens de resistència en funció de l’ocurrència i concentració d’antibiòtics al subsòl i la seva persistència al medi segons les condicions geoquímiques, ni el transport a l’aqüífer.

A nivell social i legislatiu aquestes llacunes de coneixement impedeixen establir criteris d’actuació eficients per a la protecció de la salut humana i ambiental. Per tant, la variabilitat espacial i temporal dels dos contaminants (químics i microbiològics) dificulta encara més la transposició de l’evidència científica en polítiques precises orientades als objectius de contaminació-zero proposats a l’Horitzó Europa de la UE.

L’objectiu d’aquesta proposta a la convocatòria EUROPA INVESTIGACIÓ 2020 és realitzar accions preparatòries per a la redacció d’una proposta competitiva en el context de les ERC Advanced Grants basada en la problemàtica científica exposada. La finalitat de l’ERC serà investigar els processos que controlen la presència i la migració d’antibiòtics i gens de resistència al medi hidrogeològic des de la perspectiva geoquímica i de valoració del risc associat a l’ús d’aquest recurs en l’abastament d’usos domèstics i agrícoles. Aquesta investigació comporta un rerefons d’implicació social i de política ambiental, atès que encaixa en els esforços legislatius per definir els procediments de monitorització, control i protecció davant d’aquest tipus de pol·lució. Els meus projectes de recerca des del 2014 se centren en tots dos aspectes, havent estat finançats per una convocatòria “”EU Water JPI”” i dos del programa “”Retos”” de l’Estat Espanyol.

Per això, aquest ajut per a la presentació d’una ERC Advanced Grant en un termini de 2 anys comporta el compromís de l’investigador a redactar una proposta sòlida i competent. El finançament obtingut es destinarà a visites d’experts europeus, per exemple investigadors dels serveis geològics francesos i britànics (BRGM, BGS), per contrastar el “”state-of-the-art”” al camp científic, així com el progrés de les iniciatives legislatives i de les consideracions investigadores que les sustenten. També es preveuen entrevistes amb tècnics espanyols de l’àmbit de la gestió hidrològica, tant pública com privada.

També es proposa fer seminaris a ICRA d’experts a nivell nacional, i internacional si és factible, per involucrar l’equip científic del centre a la sol·licitud de la beca ERC. Alhora, establir un àmbit de discussió que beneficiï el desenvolupament de la proposta de projecte i creï sinergies en benefici del futur projecte.

INVESTIGADOR

Mas Pla, Josep

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Mas Pla, Josep

IMPORT ICRA

10000,00.-€