Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

PCIN21_ARENA

01/09/2021 - 31/08/2024

Antibiotic REsistaNce and Pathogenic Signature in Marine and Freshwater Aquaculture Systems

El projecte pretén millorar l’avaluació de les pràctiques aqüícoles i els productes relacionats mitjançant la caracterització i estudi de la contaminació antibiòtica i microbiana al llarg del cicle de l’aigua. Els nivells de contaminació seran avaluats tant en origen (efluents d’aigua residuals, rius contaminants) com en sistemes receptors (plantes d’aqüicultura) i productes de consum alimentari finals (p.ex. filets de peix). També es determinarà el resistoma antibiòtic i la signatura patogènica en ambients aquàtics propers a explotacions en mar obert (maricultura) o sistemes aqüícoles de recirculació (RAS). En el cas de la maricultura, simultàniament s’avaluarà la presència de contaminants en els organismes bentònics que viuen sota les gàbies de peix. A més, per considerar possibles variacions estacionals, aquesta caracterització es farà en diferents moments de l’any (p.ex. estiu, generalment amb més pressió antròpica, i hivern). Addicionalment es desenvoluparan noves eines d’alerta primerenca per una ràpida detecció de residus antibiòtics (basades en citometria de flux) i gens de resistència associats (basades en seqüenciació massiva), així com patògens microbians (basades en sensors), en mostres ambientals i biològiques. ARENA contribuirà a dilucidar la rellevància de la contaminació antibiòtica i els impactes relacionats en aqüicultura, aportant una aproximació interdisciplinària per l’avaluació del risc i els esforços operatius necessaris per mitigar la magnificació de la resistència antibiòtica i patogenicitat en sistemes d’aqüicultura.