Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TED2021_CityPoll

01/12/2022 - 31/08/2025

City runoff pollution impacts on river biodiversity under extreme climatic events (CityPoll)

Les zones urbanes creixen a tot el món, amb conseqüències importants sobre els ecosistemes naturals que l’envolten i sobre la biodiversitat i el clima globals. A més de les aigües residuals domèstiques i industrials, l’escorrentia de superfícies urbanes impermeables altera la hidrologia local i pot aportar una gran varietat de contaminants, els efectes dels quals sobre els ecosistemes fluvials receptors són poc coneguts, però probablement augmentaran com a conseqüència del canvi climàtic en curs.

CityPoll aborda aquest buit d’informació mitjançant una investigació multidisciplinària que combina hidrologia, química ambiental, ecotoxicologia i ecologia, en dos casos pràctics contrastats. Amb aquest objectiu, en primer lloc, crearà un model hidrològic d’ambdós casos pràctics, integrant el clavegueram i els sistemes fluvials receptors, per analitzar i controlar conjuntament el recorregut de l’aigua i els contaminants entre les zones urbanes i els rius receptors durant els esdeveniments de pluja. En segon lloc, combinarà el mostreig automàtic d’esdeveniments de pluja natural amb el seguiment de les pluges experimentals i amb les eines analítiques més avançades per controlar les característiques químiques de l’escorrentia urbana, incloent materials en suspensió, nutrients, microcontaminants regulats i emergents i microplàstics. Prioritzarà els contaminants segons la seva aparició i toxicitat, i associarà contaminants específics a tipus concrets de zones urbanes. En tercer lloc, mitjançant estudis de micro i mesocosmos, s’estudiarà els efectes ecotoxicològics d’aquestes escorrenties en una sèrie d’organismes, des de microbis fins a invertebrats. També analitzarà els efectes ecològics de l’escorrentia urbana mesurant la resposta estructural i funcional dels rius receptors mirant el biofilm, els invertebrats, així com una sèrie de processos dels ecosistemes, des de la dinàmica dels nutrients fins a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Amb aquesta informació, CityPoll produirà índexs multimètrics de l’impacte ecològic de l’escorrentia urbana. En quart lloc, s’avaluarà la capacitat de les zones d’amortiment (parcs urbans, vegetació de ribera, etc.) per mitigar la contaminació derivada de l’escorrentia urbana, assenyalant així les solucions naturals més adequades a aquest efecte. Finalment, CityPoll dedicarà un gran esforç a la transferència i difusió de l’evidència multicapa recollida a un ampli ventall d’objectius, des de gestors urbans i de l’aigua fins a científics i fins al públic en general, mitjançant l’elaboració de directrius, protocols, articles científics, notes de premsa i un vídeo documental. Aquestes directrius i protocols seran útils més enllà dels estudis de casos específics de CityPoll. Així mateix, contribuirà al desenvolupament de noves solucions digitals per al seguiment de l’escorrentia, reforçant la indústria europea un cop transposin nous procediments i estratègies als estàndards mundials.

CityPoll combina 3 subprojectes: el subprojecte 1 (ICRA) se centra en la hidrologia, la química i els seus efectes sobre els biofilms; el subprojecte 2 (UB) se centra en els efectes ecotoxicològics sobre els invertebrats i sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle; el subprojecte 3 (EHU) se centra en el funcionament dels ecosistemes i en els efectes mitigadors de les zones d’amortiment.