Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TED2021_EMFASIS

01/12/2022 - 30/11/2024

TRANSPORTE DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUA SUBTERRÁNEA BAJO CONDICIONES DE REMEDIACIÓN IN-SITU

D’acord amb el Reglament UE 2020/852 i el Pla de Transició Ecològica d’Espanya de 2021, el projecte REMEDIATE aborda els problemes de contaminació de les aigües subterrànies i promou la descontaminació dels aqüífers. El projecte tracta la problemàtica de la llacuna costanera del Mar Menor (Camp de Cartagena, SE d’Espanya), on el flux d’aigua subterrània és un dels principals portadors de nitrogen cap a la llacuna generant-ne l’eutrofització i un impacte ecològic greu. En aquest context, l’objectiu del projecte és explorar les possibilitats d’atenuació de la massa de nitrogen a l’aqüífer mitjançant la identificació de la seva capacitat natural de desnitrificació i les possibilitats de millorar-la utilitzant mètodes de remediació in situ. A més, com a valor afegit, també es monitoritzarà la capacitat d’aquestes accions de remediació d’eliminar contaminants emergents (CE; pesticides, productes farmacèutics).

Aquest projecte implica una sòlida caracterització hidrogeològica i hidrogeo-bioquímica de l’àrea d’estudi, amb un èmfasi especial en la franja peri-lagunar del Mar Menor. Sobre aquesta base, els experiments de laboratori determinaran les estratègies de desnitrificació més adequades que es reproduiran a escala de camp en un lloc pilot construït per a aquest projecte. La injecció de subproductes de la indústria agroalimentària crearà un entorn de desnitrificació apropiat, i el seu efecte sobre la concentració de nitrats i CEs, la composició isotòpica i les comunitats microbianes serà monitoritzat i modelat.

REMEDIATE consisteix en un projecte coordinat de 3 socis: Universitat de Barcelona (UB, coordinador), Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT) i Institut Català de Recerca de lAigua (ICRA), més institucions de suport com IGME, ETH-EAWG (Suïssa) i l’empresa privada HydroGeoModels (Suïssa). Els resultats beneficiaran la recuperació ambiental d’una àrea altament contaminada, fomentaran accions de bioremediació i contribuiran al desenvolupament científic de tecnologies ambientals. El projecte també està compromès amb la difusió dels seus resultats als principals agents regionals, consultors i la societat en conjunt.

El subprojecte EMFASIS, dirigit per l’equip d’ICRA, té com a objectiu avaluar l’evolució de pesticides i productes farmacèutics durant l’experiment in situ d’atenuació de nitrat induïda al lloc pilot. Primerament, es caracteritzarà l’ocurrència d’aquests contaminants emergents a nivell regional, especialment a prop del lloc experimental. En segon lloc, se n’ha de monitoritzar l’evolució sota les condicions de desnitrificació induïda. Els resultats s’interpretaran sobre la base del comportament geoquímic dels CEs al subsòl recolzat pels resultats de laboratori realitzats per l’equip de la UB usant aigua subterrània i substrat local, en què l’equip d’ICRA col·laborarà en les tasques analítiques de CEs. Si bé estudis precedents ja suggereixen la potencial eliminació de CE sota condicions de desnitrificació, l’experiment projectat a la zona del Mar Menor serà una de les primeres proves realitzades a escala de camp per analitzar l’eliminació d’aquests contaminants en accions de remediació. La comprensió d’aquests processos i l’eficiència d’aquestes accions seran d’interès per a la seva aplicació futura tant en el cas paradigmàtic de l’aqüífer Mar Menor – Camp de Cartagena com en altres sistemes hidrogeològics.

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADORS

Gros Calvo, Meritxell; Mas Pla, Josep; García Gómez, Elisa; Ros Berja, Nonito

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Mas Pla, Josep; Gros Calvo, Meritxell

IMPORT ICRA

144900,00.-€