Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Processos hidrològics i recursos hídrics

Aquesta línia desenvolupa recerca sobre processos hidrològics en conques de drenatge, els efectes dels canvis d’usos sobre l’escolament i l’erosió i, especialment, sobre els processos morfosedimentaris a la xarxa fluvial i la variabilitat i magnitud dels mateixos. Els balanços d’aigua i sediment el conques mediterrànies i les alteracions degudes a la regulació constitueixen un eix central dels treballs.

Temes d’investigació:

  • Comprensió de la dinàmica hidrològica de les aigües superficials i subterrànies i les interaccions entre elles, inclosos els processos físics associats a les conques dels rius (p. ex., transport de sediments, càrregues dissoltes).
  •  Disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics, amb un èmfasi especial en l’efecte de les pressions humanes: sobreexplotació, contaminants.
  • Efectes dels canvis actuals en el clima, la terra i la societat i els recursos hídrics i la seva dinàmica.

Investigadors