Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodiversitat i funcions dels ecosistemes aquàtics

Els objectius generals són posicionar-nos com a centre de recerca de referència dins l’àrea Mediterrània en quan a els efectes del canvi global (recents i futurs) en el funcionament dels ecosistemes fluvials, i desenvolupar una recerca de caire transversal a nivell de xarxa fluvial en que es considerin tots els ambients aquàtics, així com la seva interacció amb el medi terrestre. Específicament, hi ha 3 línies de recerca dins d’AI3: i) estudi de l’efecte de les alteracions de cabal i temperatura en els fluxes de Carboni en sistemes fluvials; ii) estudi dels efectes dels cabals baixos (sequera hidrològica) en el funcionament dels biofilms fluvials i en els cicles biogeoquímics; iii) estudi dels serveis ecosistèmics.

Temes d’investigació:

  •  Composició, patrons de distribució i funcions de les comunitats biològiques en ecosistemes naturals d’aigua dolça, sota condicions de referència i alterades.
  • Impacte del canvi climàtic i global en els ecosistemes d’aigua dolça, amb un interès especial en l’escassetat d’aigua a la regió mediterrània.
  • Efectes compostos de múltiples factors d’estrès als ecosistemes d’aigua dolça. Impactes dels contaminants i implicacions ecotoxicològiques. Conservació i restauració d’ecosistemes d’aigua dolça.

Investigadors