Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Per qualsevol informació addicional podeu adreçar-vos a: transparencia@icra.cat

Degut a la pròpia activitat i naturalesa de l’ICRA hi ha diferents tipologies d’informació que no són generades directa o indirectament i per tant, en no haver informació disponible a mostrar, inicialment s’ha determinat no incloure aquests epígrafs en els apartats anteriors.

Els epígrafs que responen a aquesta tipologia són els següents:

– Catàleg de procediments.

– Empleats públics: personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’administració.

– Convocatòries, accés i resolució: convocatòries de col·lectius específics, formació per a promoció.

– Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: gestió del patrimoni, contractació patrimonial.

– Subvencions i ajuts atorgats: subvencions i ajuts previstos, atorgats i control financer de les subvencions i ajuts.

– Plans territorials sectorials.

– Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions.

– Plans i programes generals sectorials.

– Auditories dels serveis públics.

– Estadística oficial, altres estadístiques.

– Normativa: normativa sectorial, directives, instruccions i circulars, normativa en tràmit.

– Règim d’intervenció administrativa: actes amb incidència sobre el domini públic, actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics.

– Revisió d’actes administratius.

– Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública.

– Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa.