Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) es constitueix com a fundació pública, té personalitat jurídica pròpia i es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en els estatuts i pels acord que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

L’ICRA és una fundació del sector públic i és poder adjudicador, per la qual cosa li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per la Disposició Addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i per la legislació aplicable a una fundació del sector públic de la Generalitat de Catalunya amb la consideració de centre CERCA.

En tots els casos, els procediments de contractació garanteixen el compliment dels principis de transparència, publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Per a donar compliment al principi de publicitat, tots els procediments de contractació es publiquen al Perfil del Contractant de l’ICIQ a través de la Plataforma electrònica dels serveis de contractació pública.

Tanmateix es pot accedir als diferents expedients de contractació registrats a la Plataforma Electrònica de Contratació Pública.