Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Representen a les empreses i organitzacions empresarials

El Consell Empresarial i Social, és l’òrgan assessor  extern de l’ICRA , que té com a principal objectiu garantir l’aplicabilitat i utilitat de la recerca que es faci des de l’ICRA, de manera que estigui orientada a les necessitats del mercat.

El Consell Empresarial i Social és l’òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació. Pot ser consultat pel Patronat i pel director, i pot emetre recomanacions de caràcter orientador.

Article 17: El Consell Empresarial

17.1 El Consell Empresarial és l’òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació. Pot ser consultat pel Patronat i pel director i pot emetre recomanacions de caràcter consultiu.

17.2 El Consell Empresarial està integrat per un nombre indeterminat de membres, què actuaran en representació de les empreses que hagin estat invitades a formar-ne part pel Patronat.

17.3 La Presidència del Consell Empresarial correspon a la persona que determini el Patronat.

(Membres i President aprovat en sessió ordinaria de  Patronat ICRA de 2 de juny de 2021)

Funcions segons els Estatuts de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua-ICRA

  • Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes concretes.
  • Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic atractives.
  • Promoure la participació en projectes conjunts de recerca i facilitar l’accés de la Fundació a recursos públics i privats.
  • Col·laborar en la creació d’spin-offs.
  • Participar en activitats relacionades amb els objectius de la Fundació.

Membres del Consell Empresarial i Social